Techniken 5. Kyu

5. Kyu 
GrundstellungenMoro Ashi-Dachi
HandtechnikenShotei-Uchi, Jodan / Chudan / Gedan
Hiji-Ate Jodan
BlockbewegungenShotei-Uke, Jodan / Chudan / Gedan
FusstechnikenMawashi-Geri Chudan, Heisoku / Chusoku
Ushiro-Geri, Gedan / Chudan
RenrakuMae-Geri Chudan, Yoko-Geri Chudan, Ushiro-Geri Chudan, Gyaku-Tsuki Chudan
KataPinan sono san
KumiteFreier Kampf