Techniken 4. Kyu

4. Kyu 
GrundlagenAllgemeine Fragen über Karate
GrundstellungenHeisoku-Dachi
Heiko-Dachi
Uchi Hachi Ji-Dachi
HandtechnikenShuto Yoko Ganmen-Uchi
Shuto Sakotsu Uchi-Oroshi
Shuto Sakotsu Uchi-Komi
Shuto Jodan Uchi-Uchi
Shuto Hizo-Uchi
BlockbewegungenShuto Jodan-Uke
Shuto Chudan Soto-Uke
Shuto Chudan Uchi-Uke
Shuto Mae Gedan-Barai
Allgemeine Fragen über Karate
Mae Shuto Mawashi-Uke
FusstechnikenYoko-Geri Jodan Mawashi-Geri Jodan, Heisoku / Chusoku
Ushiro-Geri Jodan
KumiteFreier Kampf