Techniken 6. Kyu

6. Kyu 
GrundstellungenTsuru Ashi-Dachi
HandtechnikenUraken Shomen Ganmen-Uchi
Uraken Sayu Ganmen-Uchi
Uraken Hizo-Uchi
Uraken Ganmen Oroshi-Uchi
Uraken Mawashi-Uchi
Nihon-Nukite (Me-Tsuki)
Yonhon-Nukite, Jodan / Chudan
BlockbewegungenSeiken Juji-Uke, Jodan / Gedan
FusstechnikenKansetsu-Geri
Yoko-Geri Chudan
Mawashi-Geri Gedan, Heisoku / Chusoku
KumiteFreier Kampf