Techniken 7. Kyu

7. Kyu 
GrundstellungenNeko Ashi-Dachi
HandtechnikenTettsui Komi Kami
Tettsui Oroshi Ganmen-Uchi
Tettsui Hizo-Uchi
Tettsui Yoko-Uchi, Jodan / Chudan / Gedan
BlockbewegungenMawashi Gedan-Barai
Shuto Mawashi-Uke
FusstechnikenMae-Chusoku Keage
Yoko- Keage
Teisoku- Soto Mawashi Keage
Heisoku-Uchi Mawashi Keage
KataPinan sono ni
KumiteFreier Kampf