Techniken 8. Kyu

8. Kyu 
GrundstellungenKiba-Dachi, Shiko-Dachi
HandtechnikenShita-Tsuki
Jun-Tsuki, Chudan / Jodan / Gedan
Tate-Tsuki, Chudan / Jodan / Gedan
BlockbewegungenMorote Chudan Uchi-Uke
Chudan Uchi-Uke - Gedan-Barai (Morote)
FusstechnikenMae-Geri Jodan Chusoku
KataPinan sono ichi
KumiteFreier Kampf